• การรักษาความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า
  • การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
  • การใช้ดุลยพินิจและการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ
  • การแนะนำด้วยความจริงใจ