เกี่ยวกับทองการบัญชี | About Thong Accounting

เกี่ยวกับบริษัท ทองการบัญชี จำกัด

บริษัท ทองการบัญชี จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 โดยแปลงสภาพจากสถานะ สำนักงานทองการบัญชี ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯ บริหารงานจากผู้เชี่ยวชาญผ่านงานด้านตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงในประเทศ และประสบการณ์บริหารงานด้านบัญชีและการเงินให้บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงทั่วโลก โดยถือหุ้นจากประเทศเยอรมัน 100% ปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีการเงิน โดยขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพอย่างถูกต้อง และมีการอบรมตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

ประสบการณ์การให้บริการของบริษัท ทองการบัญชี จำกัด ประกอบด้วย

  1. การให้แนะนำด้านธุรกิจ
  2. การวางระบบบัญชีให้เหมาะสมกับกิจการ
  3. การวางแผนด้านภาษีอากร
  4. ลักษณะธุรกิจที่เคยให้บริการได้แก่ ธุรกิจซื้อมา-ขายไป การบริการ อุตสาหกรรม ขนส่ง และก่อสร้าง
  5. ลูกค้าของบริษัท มีการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่จ่ายล่วงหน้า โดยผ่านการตรวจสอบจากกรมสรรพากร และรับ คืนภาษีได้จริง