หากยื่นงบการเงินไม่ทัน ต้องจ่ายเท่าใดบ้าง ???
หากยื่นงบการเงินไม่ทัน ต้องจ่ายเท่าใดบ้าง ???

หากยื่นงบการเงินไม่ทัน ต้องจ่ายเท่าใดบ้าง ???

จากบทความ หน้าที่ทางบัญชีที่ผู้ประกอบการต้องทำ เมื่อวันสิ้นงวดบัญชี (ประจำปี)

 

ทาง AccountWorks ได้อธิบายเกี่ยวกับ Dead line ในการยื่นนำส่งงบการเงิน ไว้แล้ว

 

ดังนั้น บทความนี้ จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ ค่าปรับต่างๆ หากท่านผู้ประกอบการ ไม่ได้ทำการยื่นงบการเงิน หรือยื่นงบเกินกำหนดเวลา ซึ่ง ต้องจ่ายให้แก่ 2 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

1. ค่าปรับ ยื่นงบล่าช้า แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังตาราง ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

  

2. ค่าปรับ เงินเพิ่ม สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล แก่  กรมสรรพากร

 

    -  ค่าปรับอาญา กรณียื่นภายใน 7 วัน ค่าปรับแบบ 1,000 บาท

 

    -  ค่าปรับอาญา กรณียื่นเกิน 7 วัน ค่าปรับแบบ 2,000 บาท

 

    -  ค่าปรับอาญา กรณียื่นงบการเงินเกินกำหนดเวลา ค่าปรับ 2,000 บาท

 

    -  เงินเพิ่ม คำนวณจากยอดต้องชำระ (ถ้ามี) * 1.5% ต่อเดือน (เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน)

 

    หมายเหตุ : กรณียื่นแบบ ภงด.50 จะต้องยื่นพร้อมงบการเงิน แนบประกอบการยื่นแบบดังกล่าว

 

 

 

ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัด ค่าปรับ เงินเพิ่ม ดังกล่าว ผู้ประกอบการควรรีบดำเนินการตามกำหนดเวลานะครับ ^-^