บริการจัดทำบัญชี
บริการของเรา >> บริการจัดทำบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

บริการการจัดทำบัญชีตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดโดยผู้ทำบัญชีที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งดูแลในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1, 3, 53) ซึ่งอยู่ในการควบคุมของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

♦ รับจัดทำบัญชี และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานกรมพัฒนาธุรกิจ

♦ รับคำนวณแบบภาษีอากร และยื่นแบบแสดงรายการต่อหน่วยงานกรมสรรพกร

♦ รับจัดทำและวิเคราะห์งบการเงิน

♦ รับจัดทำและวิเคราะห์ต้นทุน

♦ รับวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน

♦ รับวางระะบบบัญชีให้สอดคล้องกับงานด้านสารสนเทศ

♦ ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

♦ รับทำเงินเดือน คำนวณภาษีเงินได้ และนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย