บริการตรวจสอบ
บริการของเรา >> บริการตรวจสอบ

บริการตรวจสอบ

♦ ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร

♦ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและความถูกต้องของการปฏิบัติงานขององค์กร จากทีมงานตรวจสอบบริษัทมหาชน ตามกฎหมายกำหนด