บริการตรวจสอบ
บริการของเรา >> บริการตรวจสอบ

บริการตรวจสอบ

♦ ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร

♦ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและความถูกต้องของการปฏิบัติงานขององค์กร จากทีมงานตรวจสอบบริษัทมหาชน ตามกฎหมายกำหนด

            บริการเบื้องต้นในการรับงานใหม่

 1. แนะนำระบบการควบคุมภายในเบื้องต้น
 2. แนะนำเอกสารทางการค้า โดยทั่วไป
 3. แนะนำระบบภาษีเบื้องต้น เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีนิติบุคคล เป็นต้น
 4. แนะนำโปรแกรมบัญชีที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
 5. แนะนำขั้นตอนการประสานงานกับ บริษัทรับทำบัญชี - Outsource
 6. แนะนำเรื่องอื่น ที่ช่วยเหลือให้เกิดความครบถ้วนในการดำเนินกิจการ  
 1. ลูกค้ารวบรวมเอกสาร และผู้ทำบัญชีดำเนินการเข้ารับเอกสาร
 2. ผู้ทำบัญชีจัดทำแบบเพื่อรอนำส่งภาษีและประกันสังคมประจำเดือน
 3. ผู้ทำบัญชีส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เงินทดรองค่าภาษีและประกันสังคม
 4. ลูกค้าโอนเงินตามใบแจ้งหนี้
 5. ผู้ทำบัญชีจ่ายค่าภาษีและประกันสังคม ภายในวันที่กฎหมายกำหนด