บริการตรวจสอบ
บริการของเรา >> บริการตรวจสอบ

บริการตรวจสอบ

♦ ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร

♦ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและความถูกต้องของการปฏิบัติงานขององค์กร จากทีมงานตรวจสอบบริษัทมหาชน ตามกฎหมาย

  ลูกค้ารวบรวมเอกสาร และผู้ทำบัญชีดำเนินการเข้ารับเอกสาร

  1. ผู้ทำบัญชีจัดทำแบบเพื่อรอนำส่งภาษีและประกันสังคมประจำเดือน
  2. ผู้ทำบัญชีส่งใบแจ้งหนี้ค่าบริการ เงินทดรองค่าภาษีและประกันสังคม
  3. ลูกค้าโอนเงินตามใบแจ้งหนี้
  4. ผู้ทำบัญชีจ่ายค่าภาษีและประกันสังคม ภายในวันที่กฎหมายกำหนด